Unsubscribe
   
 
Previous Directors and Supervisors 
 
  List of Directors and Supervisors
Updated: 2020.03.19
 
       
  
Board of Directors, 4th-Term

Andrew Li-yan Hsia (Chairman)
Bruce J. D. Linghu (Vice Chariman)
Leo Chen-jan Lee (Executive Director)
Alexander Chieh-cheng Huang
Flora I-ping Fu
Jason C. S. Lin
Kuo-yu Tung
Michel Ching-long Lu
Shan-lin Chen


Board of Directors, 3rd-Term

Andrew Li-yan Hsia (Chairman)
Bruce J. D. Linghu (Vice Chariman)
Leo Chen-jan Lee (Executive Director)
Alexander Chieh-cheng Huang
Flora I-ping Fu
Jason C. S. Lin
Kuo-yu Tung
Michel Ching-long Lu
Shan-lin Chen


Board of Directors, 2nd-Term
 
Francisco H.L. Ou (Executive
 Director)
Louis W.H. Tzen (Executive Director)
Chi-Tai Feng (Executive Director)
Chih-Min Lan
Michael Y. M. Kau
Benjamin J. Y. Lo
Benjamin Y. P. Liang

Jaw-ling Joanne Chang
Shiouh-Guang Wu
 
Board of Directors, 1st-Term
 

 Francisco H.L. Ou (Executive Director)
 Louis W.H. Tzen (Executive Director)
 Mien-Sheng Hsu (Executived Director)
 Chih-Min Lan
 Michael Y. M. Kau
 Benjamin J. Y. Lo
 Kelly W. C. Hsieh
 Chien-Yeh Wang
 Tsai-Chiu Hwang

 
 
                     Board of Supervisors, 4rd-Term

Benjamin Y. P. Liang(Managing/Executive Supervisor)
Jacob Ta-tung Chang
Perry Pei-hwang Shen

Board of Supervisors, 3rd-Term

Jacob Ta-tung Chang (Managing/Executive Supervisor)
Benjamin Y. P. Liang
Perry Pei-hwang Shen

Board of Supervisors, 2nd-Term
 
Wei-Jen Hu (
Managing/Executive Supervisor)
Kao-Cheng Wang
Ming-Yen Wu

Board of Supervisors, 1st-Term
 
Wei-Jen Hu (
Managing/Executive Supervisor)
Chung-Yi Lee
Shou-Han Chen